Regulamin

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez firmę ARTO Logistics zwaną dalej ARTO Logistics lub Zleceniobiorcą usług Przewozu Przesyłek i Towarów oraz Usług Kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym. ARTO Logistics świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie Republiki Irlandii i całej Europy.

1.2 ARTO Logistics świadczy usługi przewozowe we własnym imieniu, lecz na rachunek Zleceniodawcy.

1.3 ARTO Logistics może powierzyć wykonanie przewozów zleconych przez Zleceniodawcę osobom trzecim.

1.4 ARTO Logistics świadczy usługi w zakresie przesyłek o wartości nie przekraczającej 100Euro(?).

1.5 Usługi dotyczące przesyłek o wartości powyżej 100 Euro(?), mogą być wykonane po zawarciu z ARTO Logistics odrębnej umowy.

2. Definicje:

2.1 Regulamin - niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej www.arto-logistics.com oraz u każdego Kuriera ARTO Logistics.

2.2 Przesyłka - towary (paczki, palety, etc.) przyjęte do przewozu w ramach jednego Listu przewozowego celem odbioru od jednego nadawcy i dostawy/doręczenia do jednego odbiorcy.

2.3 Paczka - jednostkowe, niepodzielne opakowanie rzeczy na czas przewozu. Rodzaje paczek przyjmowanych do przewozu oraz ich specyfikacje dostępne są w cenniku usług na stronie www.arto-logistics.com.

2.4 Paleta - jednostka transportowa, na której ułożone i zabezpieczone są rzeczy do przewozu. Rodzaje palet przyjmowanych do przewozu oraz ich specyfikacje dostępne są w cenniku usług na stronie www.arto-logistics.com.

2.5 Kurier - pracownik firmy ARTO Logistics lub firmy wykonującej usługę na rzecz ARTO Logistics.

2.6 Usługa kurierska - usługa przewozowa.

2.7 Usługa przewozowa / Umowa Przewozowa / Umowa / Przewóz - usługa polegające na przewozie za wynagrodzeniem rzeczy na podstawie Prawa Przewozowego.

2.8 Zleceniodawca - podmiot zlecający ARTO Logistics wykonanie usługi.

2.9 Nadawca - podmiot wskazany przez Zleceniodawcę w Zleceniu jako upoważniony do przekazania przesyłki Kurierowi. Może być tożsamy ze Zleceniodawcą lub nie.

2.10 Odbiorca - podmiot wskazany w Zleceniu jako upoważniony do odbioru przesyłki.

2.11 Płatnik - podmiot regulujący należności za usługi zlecone przez Zleceniodawcę. Może nim być Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca.

2.12 Cennik - dokument, który określa wagę, gabaryt wraz z podziałem na kategorie cenowe usług świadczonych przez ARTO Logistics oraz sposoby świadczenia tych usług. Aktualny cennik dostępny jest na stronie www.arto-logistics.com. ARTO Logistics zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Cennika w dowolnie wybranym czasie.

2.13 List przewozowy - dokument stosowany przez ARTO Logistics dla potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji stanowiący dowód zawarcia umowy na świadczenie usługi transportowej.

2.14 Zlecenie - Przekazanie niezbędnych danych przez Zleceniodawcę ARTO Logistics określonych w niniejszym Regulaminie, w celu realizacji usługi przewozowej przez ARTO Logistics na rzecz Zleceniodawcy. Złożenie zlecenie przez Zleceniodawcę jest równoważne z zawarciem umowy przewozowej.

2.15 Waga - całkowita waga (masa) przesyłki wraz z opakowaniem wyrażana w kilogramach.

3. Zawarcie umowy:

3.1 ARTO Logistics przyjmuje do wykonania usługi poprzez złożenie Zlecenia:

3.1.1 poprzez formularz zamówieniowy na stronie internetowej www.arto-logistics.com,
3.1.2 SMSem przez kontakt z ARTO Logistics,
3.1.3 Przez Funpage na Facebooku - www.facebook.com/ArtoLogistics,
3.1.4 za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.2 Momentem zawarcia usługi przewozowej jest przekazanie niezbędnych danych ARTO Logistics przez Zleceniodawcę.

3.3 Obowiązkiem Zleceniodawcy jest podanie prawdziwych danych. W szczególności dane muszą zawierać:

3.3.1 Dane Nadawcy ? imię nazwisko, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego,
3.3.2 Dane Odbiorcy ? imię nazwisko, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego,
3.3.3 miejsce nadania ? miejsce oznaczone przez Zleceniodawcę jako miejsce, z którego ma zostać nadana przesyłka,
3.3.4 miejsce dostawy ? miejsce oznaczone przez Zleceniodawcę jako miejsce, na które ma zostać dostarczona przesyłka,
3.3.5 wagę i gabaryty przesyłki,
3.3.6 ilość opakowań/paczek/palet w przesyłce,
3.3.7 opis zawartości przesyłki (niepodanie zawartości, podanie ogólnikowej lub niedostateczne zwalnia ARTO Logistics z obowiązku ubezpieczenia przesyłki),
3.3.8 wartość przesyłki,
3.3.9 pozostałe niezbędne dane dla prawidłowego wykonania usługi.
(Uwaga: Ubezpieczeniem są objęte wyłącznie przesyłki powierzone ARTO Logistics, których zawartość i wartość rzeczywista została określona w Zleceniu. Niedostateczność, niekompletność, nieprawdziwość lub brak powyższych danych zwalnia ARTO Logistics z obowiązku ubezpieczenia przesyłki).

3.4 Zleceniodawca składając zlecenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3.5 Nadawca przekazując przesyłkę kurierowi akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3.6 Potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do przewozu jest przekazanie przesyłki Kurierowi. Nadawca powinien otrzymać egzemplarz Listu przewozowego.

3.7 Odpowiedzialnym za przekazanie niezbędnych informacji do prawidłowej realizacji usługi jest Zleceniodawca. Jeżeli Zleceniodawca z jakichkolwiek powodów nie przekazał wszystkich niezbędnych informacji ARTO Logistics określonych w paragrafie 3, Zleceniobiorca może podjąć się próby realizacji zlecenia. Jednakże wszystkie koszty związane z nieudana próba ponosi Zleceniodawca/ Nadawca i są one ustalane każdorazowo indywidualnie przez ARTO Logistics wynoszą nie mniej niż dwukrotność kwoty należnej Zleceniobiorcy z tytułu opłaty pobieranej za usługę.

4. Wyłączenia z przewozu:

4.1 Lista towarów wyłączonych z przewozu, których transport jest zakazany przez prawo przewozowe oraz/lub inne regulacje prawne regulujące transport towarów oraz/lub prawa krajów tranzytowych:

4.1.1 wyroby tytoniowe,
4.1.2 wyroby alkoholowe,
4.1.3 pozostałe wyroby akcyzowe,
4.1.3 zawierające narkotyki,
4.1.4 leki,
4.1.5 artykuły spożywcze i/lub artykuły szybko psujące się i/lub artykuły wymagające specjalnego przewozu,
4.1.6 zawierające szczątki ludzkie lub zwierzęce i/ lub żywe zwierzęta oraz rośliny,
4.1.7 zawierające broń, materiały wybuchowe i inny sprzęt o wojskowym przeznaczeniu,
4.1.8 materiały o charakterze pornograficznym lub drażliwe treści polityczne np. pochwalające przemoc lub naruszanie praw człowieka,
4.1.9 artykuły które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki, urządzenia oraz/lub środek transportu,
4.1.10 artykuły, których opakowanie nie jest odpowiednie dla kształtu, zawartości i/ lub cech charakterystycznych przesyłki,
4.1.11 artykuły przesyłane do osób fizycznych z krajów z poza Unii Europejskiej, bądź skierowane na adres w formie skrytki pocztowej lub też na zasadach typu "poste restante",
4.1.12 artykuły których wartość przekracza 100Euro(?) w ramach usługi transportowej, lub 5,000Euro(?) w ramach odrębnej umowy,
4.1.13 artykuły których wartość nie przekracza limitów określonych powyżej lecz posiadają szczególną wartość, takie jak metale szlachetne, biżuteria, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, antyki, pieniądze, dokumenty o charakterze płatniczym, karty telefoniczne, papiery wartościowe, akcje, weksle, książeczki oszczędnościowe jak również inne dokumenty, które w wypadku uszkodzenia nie mogą być odtworzone lub w razie potrzeby anulowane,
4.1.14 oraz pozostałe towary, które nie zostały wymienione a są zabronione przez prawa lokalne państw tranzytowych i/lub międzynarodowe akty prawne regulujące przewóz dóbr.

5. Warunki przyjęcia przesyłki:

5.1 Zleceniodawca/Nadawca jest obowiązany oddać ARTO Logistics przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

5.2 Na Zleceniodawcy/Nadawcy jest odpowiedzialny za:

5.2.1 dopasowania opakowania w zależności od rodzaju zawartości i wagi przesyłki,
5.2.2 zabezpieczenie zawartości oraz umieszczenie wewnątrz zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania i/lub jej uszkodzenia w trakcie przewozu,
5.2.3 odpowiednie oznakowanie przesyłki ze względu na specjalny charakter przewozu lub właściwości jej zawartości (adnotacja typu "ostrożnie szkło", "góra/dół" itp.),

5.3 ARTO Logistics w każdym momencie trwania usługi transportowej może zweryfikować wagę oraz wymiary paczek oraz sposób opakowania przesyłki bez naruszania opakowania zewnętrznego i sprawdzania zawartości, w celu ustalenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy/Nadawcy zawartym w Zleceniu/ Liście Przewozowym.

5.4 Przesyłki mogą być otwierania i kontrolowania przez służby celne wszystkich krajów na terenie których odbywa się transport ARTO Logistics oraz organów uprawnionych do takiej kontroli, przy czym bez znaczenia jest fakt, iż przesyłka została oznaczona jako nie zawierająca artykuły i towary wykluczone z przewozu lub też nie dokonano takiego oznaczenia. Taka kontrola przeprowadzona nie zwalnia Klienta ze zobowiązań wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących artykułów i towarów wyłączonych z przewozu. Na kontrole przeprowadzone przez organy uprawnione Zleceniobiorca nie ma wpływu i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

5.5 ARTO Logistics w przypadku podejrzenia, po przyjęciu przesyłki do transportu lub/oraz w każdym momencie trwania usługi transportowej, że przesyłka zawiera artykuły wyłączone z przewozu lub nie spełnia innych wymogów określonych w niniejszym Regulaminie przysługuje uprawnienie do weryfikacji przesyłki i jej zawartości. ARTO Logistics może, ale nie musi poprosić o zgodę Zleceniodawcy/Nadawcy w dowolnej formie (forma pisemna, mail, SMS, itp.) na weryfikacje przesylki. W przypadku odmowy weryfikacji przez Nadawcę/Zleceniodawcę, ARTO Logistics przysługuje prawo do odmowy wykonania usługi. Wszystkie koszty związane z odmową wykonania usługi ponosi Zleceniodawca/Nadawca/Odbiorca, są ustalane każdorazowo, indywidualnie przez ARTO Logistics i wynoszą nie mniej niż dwukrotność kwoty należnej Zleceniobiorcy z tytułu opłaty pobieranej za usługę.

5.6 Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż ARTO Logistics w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi lub też akty niezgodnego z obowiązującymi aktami prawnymi niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

5.7 Przyjecie przesyłki do transportu nie uzasadnia domniemania, i jej opakowanie i zawartość odpowiadały postanowieniom niniejszego regulaminu.

5.8 Zleceniodawca/Nadawca jest obowiązany potwierdzić swoją tożsamość Kurierowi przez wylegitymowanie się dowodem identyfikacyjnym (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) na każde żądanie Kuriera.

5.9 ARTO Logistics może odmówić przyjęcia przesyłki lub odmówić dalszego do transportu jeżeli:

5.9.1 przesyłka jest niewłaściwie zabezpieczona przez Nadawcę,
5.9.2 gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym,
5.9.3 bez podania przyczyny,
5.9.4 jeżeli ARTO Logistics odmówi przyjęcia przesyłki do transportu lub odmówi dalszego transportu koszty związane z odmowa ponosi Zleceniodawca/Nadawca/Odbiorca oraz są ustalane każdorazowo, indywidualnie przez ARTO Logistics i wynoszą nie mniej niż kwota należna Zleceniobiorcy z tytułu opłaty pobieranej za usługę.

5.10 W przypadku, gdy Nadawca nada przesyłkę nieopakowana lub opakowaną niewłaściwie, ARTO Logistics będzie uprawnione do zapakowania przesyłki na koszt Nadawcy/Zleceniodawcy, o czym Nadawca/Zleceniodawca zostanie poinformowany.

5.11 ARTO Logistics zastrzega sobie prawo zmiany sposobu transportowania przesyłki (przepakowanie, transport paletowy, etc.) w każdym momencie trwania usługi transportowej, jeżeli uzna iż przesyłka przekazana do transportu wymaga innego/bezpieczniejszego sposobu transportowania niż sposób w jaki została wydana przez nadawcę lub zagraża bezpieczeństwu transportu. Wszelkie koszty, jeżeli takie wystąpią, związane z zmiana sposobu transportowania pokrywa Zleceniodawca/Nadawca, o czym Nadawca/Zleceniodawca zostanie poinformowany.

6. Wynagrodzenie, opłaty:

6.1 Wysokość wynagrodzenia dla ARTO Logistics za usługi wynika z aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej www.arto-logistics.com lub jest ustalana indywidualnie w ramach odrębnej umowy.

6.2 Walutą bazową cennika jest waluta Euro(?). Istnieje również możliwość regulowania należności wobec ARTO Logistics w innych walutach niż Euro(?). Przy płatnościach w innych walutach niż Euro(?) należy uprzednio skontaktować się z ARTO Logistics. Płatności w innych walutach niż Euro(?) mogą być obciążone dodatkowymi kosztami według aktualnego cennika lub ustalone indywidualnie przez ARTO Logistics.

6.3 ARTO Logistics przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozowej. Prawo zastawu może być wykonane dopóki przesyłka znajduje się u przewoźnika lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.

6.4 Niezależnie od zapłaty wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z obowiązującym cennikiem, Zleceniodawca zobowiązuje sie zwrócić Zleceniobiorcy wszystkie wydatki, które ARTO Logistics lub podwykonawca ARTO Logistics musiało ponieść w celu należytego wykonania usługi, w tym sankcje poniesione przez ARTO Logistics na skutek świadczenia usługi transportowej rzeczy nadanych niezgodnych z deklaracja zawartości przesyłki, a których przewóz jest wyłączony lub ograniczony przepisami prawa.

7. Doręczenie przesyłki:

7.1 ARTO Logistics odbiera i dostarcza przesyłki według kalendarza znajdującego się na stronie www.artologistics.com lub po indywidualnym ustaleniu z Odbiorca.

7.2 Kalendarz może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania przyczyny.

7.3 ARTO Logistics nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki na które to opóźnienie wpływ miały siły wyższe, przez które rozumie sie wydarzenia które w chwili zawarcia umowy nie mogły być przez strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne (w szczególności niskie temperatury, mgły, duże opady śniegu, deszcz nawalny, gradobicie, tornada, gołoledź, powodzie, trzęsienia ziemi lub inne naturalne klęski żywiołowe, pożary, akty administracyjne uniemożliwiające lub ograniczające świadczenie usług, zamieszki, strajki i protesty, działania wojenne).

7.4 Doręczenie przesyłki potwierdza Odbiorca własnoręcznym podpisem oraz datą doręczenia.

7.5 Przed potwierdzeniem doręczenia Przesyłki i uiszczeniem wynikającym z niego opłat Odbiorca nie może dokonać otwarcia przesyłki.

7.6 ARTO Logistics zastrzega sobie prawo do porównania danych umieszczonych na liście przewozowym lub w innym dokumencie stosowanym przez ARTO Logistics dla potwierdzenia dostawy przesyłki do odbiorcy z danymi zawartymi w dokumentach identyfikacyjnych odbiorcy (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

7.7 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi, stanu opakowania odbiorca zobowiązany jest odnotować na liście przewozowym lub innym równoważnym dokumencie.

7.8 ARTO Logistics podejmuje jedna próbę doręczenia przesyłki. Jeżeli przesyłka nie może być doręczona do Odbiorcy z przyczyn niezależnych od ARTO Logistics, ARTO Logistics zawiadomi o tym Zleceniodawcę/Nadawcę z równoczesnym zapytaniem o dalsze dyspozycje, w przypadku braku wydania dyspozycji co do przesyłki przez Zleceniodawcę/Nadawcę w czasie powiadomienia, ARTO Logistics zwraca przesyłkę do Nadawcy, na koszt Nadawcy.

7.9 Przesyłka, której nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Zleceniodawcy/Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu Zleceniodawcy/Nadawcy, zwana dalej przesyłką niedoręczalną, może zostać otwarta przez ARTO Logistics w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy, na koszt Nadawcy.

7.10 W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki odbiorca zobowiązany jest podać na liście przewozowym przyczynę odmowy i podpisać się, wpisać dane dokumentu identyfikacyjnego. Przesyłka jest wtedy zwrócona do Nadawcy na jego koszt.

7.11 Przesyłki doręczane są wg systemów doręczeń określonych w cenniku świadczonych usług dostępnym na stronie www.arto-logistics.com, lub według indywidualnych ustaleń określonych o odrębnej umowie.

8. Odpowiedzialność ARTO Logistics:

8.1 ARTO Logistics ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.2 ARTO Logistics nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały:

8.2.1 z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy/Nadawcy lub Odbiorcy, nie wywołanych winą Kuriera ani ARTO Logistics,
8.2.2 z właściwości towaru,
8.2.3 na wskutek siły wyższej.

8.3 ARTO Logistics jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:

8.3.1 nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną,
8.3.2 nadania rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków,
8.3.3 braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
8.3.4 szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
8.3.5 ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę.

8.4 ARTO Logistics nie ponosi odpowiedzialności za opakowanie jako część przesyłki, jeśli opakowanie to jest jedynym opakowanie przesyłki, a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności dokonanych przez Zleceniobiorcę i związanych z wykonaniem usługi.

9. Odpowiedzialność Zleceniodawcy/Nadawcy:

9.1 Zleceniodawca/Nadawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkodę wynikłą z:

9.1.1 podania w Zleceniu, Liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub/oraz nieprawidłowość dokumentów wymaganych do transportu,
9.1.2 wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych jeśli czynności ładunkowe wykonuje.

9.2 Zleceniodawca/Nadawca przesyłki w transporcie drogowym rzeczy odpowiada za wszelkie koszty, jakie poniósł lub/oraz mógłby ponieść ARTO Logistics na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych, o których mowa powyżej.

9.3 Zleceniodawca/Nadawca ponosi koszty związane z przeładunkiem przesyłki w przypadku, gdy dane dotyczące przesyłki, zawarte w Zleceniu lub Liście Przewozowym, są niezgodne ze stanem faktycznym.

9.4 Przekazując przesyłkę do przewozu Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość paczki oraz jest świadomy wszystkich konsekwencji za podanie niewłaściwej zawartości lub włączenie do transportu artykułów wyłączonych z przewozu.

9.5 Jeżeli jedno lub wszystkie zdarzenia określone w powyżej zaistnieją, Zleceniodawca lub Nadawca zapłaci ARTO Logistics odszkodowanie umowne w wysokości dziesięciokrotności kwoty należnej Zleceniobiorcy z tytułu opłaty pobieranej za usługę.

9.6 Zapłata kary o której mowa powyżej, nie pozbawia ARTO Logistics prawa do odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

9.7 Zleceniodawca/Nadawca odpowiada za wszystkie szkody jakie wyrządzi nadana przez Nadawca przesyłka pozostałym przesyłkom przyjętych do transportu przez ARTO Logistics w ramach umowy nie będących własnością Zleceniodawcy/Nadawcy, a owe szkody zaistniały w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Zleceniodawcę/Nadawcę.

9.8 Zleceniodawca/Nadawca odpowiada za wszystkie szkody jakie wyrządzi ich przesyłka środkom transportu oraz mieniu ARTO Logistics lub jego podwykonawców, a owe szkody zaistniały w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Zleceniodawcę/Nadawcę.

10. Ubezpieczenie:

10.1 Przesyłka w trakcie wykonywania usługi przewozowej jest ubezpieczona na sumę 100Euro(?) pod warunkiem, iż Zleceniodawca/Nadawca przekazał ARTO Logistics wszystkich niezbędnych danych do prawidłowej realizacji usługi określone w niniejszym Regulaminie. Przesyłka może być ubezpieczona przez ARTO Logistics we własnym zakresie lub ARTO Logistics może zlecić ubezpieczenie firmie zewnetrznej.

10.2 ARTO Logistics w ramach odrębnej umowy ubezpiecza przesyłkę na czas transportu do maksymalnej jej wartości 5000Euro(?). Warunkiem ubezpieczania przesyłki jest podpisanie odrębnej umowy oraz przekazanie ARTO Logistics wszystkich niezbędnych danych do prawidłowej realizacji usługi określonych w niniejszym regulaminie oraz odrębnej umowie.

10.3 Jeżeli Zleceniodawca nie zadeklarowała wartości przesyłki przyjmuje sie, że zadeklarowana wartość wynosi 100Euro(?). ARTO Logistics odpowiada do rzeczywistej wartości przesyłki lub szkody wynikającej z uszkodzenia, jednakże nie przekraczającej wartości 100Euro(?).

10.4 ARTO Logistics nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi transportowej, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w Stosunku do Zleceniodawcy/Nadawcy/Odbiorcy jak i osób trzecich.

10.5 Ubezpieczeniem nie są objęte:

10.5.1 towary używane,
10.5.2 części samochodowe nowe i używane,
10.5.3 artykuły szklane, ceramiczne oraz artykuły które w swojej budowie zawierają element szklane oraz pozostałe artykuły, które ze względu na swoja kruchość / delikatność wymagają specjalnego transportu,
10.5.4 motory, samochody oraz pozostałe pojazdy mechaniczne,
10.5.5 meble nowe i używane,
10.5.6 sprzęty elektroniczne, RTV, AGD, audio oraz pozostałe towary które ze względu na swoja delikatność oraz/lub kruchość nie są zabezpieczone w kompletne, oryginalne opakowanie producenta i transportowane na palecie, gdzie towar nie wystaje poza obrys palety,
10.5.7 opakowanie wierzchnie/ochronne,
10.5.7 paczki powyżej 30kg wagi rzeczywistej,
10.5.8 paczki powyżej 40kg wagi gabarytowej,
10.5.9 paczki nieregularne.

Umowa Dodatkowego Ubezpieczenia (pdf)

11. Reklamacje:

11.1 Uprawniony do składania reklamacji jest Nadawca lub Zleceniodawca.

11.2 Uprawniony do składania reklamacji może złożyć do przewoźnika reklamację:

11.2.1 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozu.

11.3 Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

11.3.1 szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
11.3.2 zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
11.3.3 ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
11.3.4 szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 5 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

11.4 Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne złożenie, zeskanowanie i przesłanie na adres contact@arto-logistics.com lub claims@arto-logistics.com pisma reklamacyjnego podpisanego przez uprawnionego. Druki Reklamacyjne dostępne są u pracowników firmy ARTO Logistics, na stronie internetowej www.arto-logistics.com lub zostaną przesłane na każde zadnie Zleceniodawcy/Nadawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacja powinna w szczególności zawierać:

11.4.1 datę sporządzenia reklamacji,
11.4.2 imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika,
11.4.3 imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
11.4.4 tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
11.4.5 kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego), faktury oraz/lub rachunki dokumentujące wartość zawartości przesyłki,
11.4.6 wykaz załączonych dokumentów,
11.4.7 podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

11.5 Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (list przewozowy oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

11.6 ARTO Logistics jest obowiązany przyjąć każdą zgłoszoną reklamację spełniającą powyższe warunki.

11.7 W przypadku zgłoszenia reklamacji przez osobę nieuprawnioną lub z niepoprawną / niekompletną dokumentacją ARTO Logistics wezwie zgłaszającego do usunięcia braków / nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez ARTO Logistics uzupełnionej reklamacji.

11.8 Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez ARTO Logistics kompletnej reklamacji spełniającej powyższe warunki.

11.9 O wyniku rozpatrzenia reklamacji ARTO Logistics powiadomi zgłaszającego podając:

11.9.1 w przypadku uznania roszczenia: uzasadnienie, kwotę odszkodowania i sposób jej rozliczenia,
11.9.2 w przypadku uznania roszczenia częściowego: uzasadnienie, kwotę odszkodowania i sposób jej rozliczenia,
11.9.3 w przypadku nie uznania roszczenia całkowitego lub częściowego: uzasadnienie odmowy,

Formularz zgłoszenia reklamacji (pdf)

12. Odszkodowanie:

12.1 Podstawą wypłacenia odszkodowania przez ARTO Logistics jest pozytywne rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego.

12.2 Wysokość odszkodowania ubezpieczenia za utratę lub ubytek przesyłki nie może przewyższać wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenis, jednak nie więcej niż 100Euro(?).

12.3 Wysokość odszkodowania ubezpieczenia za utratę lub ubytek przesyłki w ramach odrębnej umowy nie może przewyższać wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5000Euro(?).

13. Postanowienia końcowe:

13.1 W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin, przypadku usług przewozowych zastosowanie będą miały: prawo Przewozowe, przepisy konwencji CMR, obowiązujące międzynarodowe lub krajowe prawo. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zleceniobiorcy.

13.2 ARTO Logistics na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo zbierać, przechowywać i przetwarzać dane udostępnione przez Zleceniodawcę/Nadawcę w związku z wykonaniem usługi przez ARTO Logistics i/lub potrzebnych ARTO Logistics do ich wykonania. Ponadto, ARTO Logistics jest uprawniony do udostępnienia władzom i instytucjom państwowym danych w zakresie określonym prawem.

13.3 Prowadzona przez ARTO Logistics polityka prywatności jest zgodna z obowiązującymi normami prawnymi. ARTO Logistics bezpiecznie przechowuje zebrane dane do celów fiskalnych i księgowych. Zgromadzonymi danymi ARTO Logistics nie dzieli się i nie rozpowszechnia ich osobom trzecim. Przekazując Zlecenie ARTO Logistics, Nadawca/Zleceniodawca zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczna, telekomunikacyjna oraz pocztowa. Jeżeli Nadawca/Zleceniodawca nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych zobowiązany jest do przesłanie droga elektroniczna adekwatnego oświadczenia.